Posted on: mai 31, 2021 Posted by: admin Comments: 0

TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 66.50 MBytes

Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay baiboy tamin’i Nahora, aho. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Tandremo mba tsy ho bainoly miverina any ny zanako. Andeha isika hankany Dotana. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany.

baiboly katolika pdf

Iza indray moa ianao? Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy.

baiboly katolika pdf

katolikw Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany katooika 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika.

  TÉLÉCHARGER ECLIPSE KEPLER GRATUIT

Ny Baiboly Masina Télécharger l’APK pour Android – Aptoide

Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa katolkka, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry pcf, fa mpirahalahy isika. Ireo no loham-pireneny avy tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada.

baiboly katolika pdf

Avy any Harana izahay. Katilika 31 1 [Ny nandosiran’i Jakoba avy tany Mesopotamia katolija any Kanana] Ary Jakoba nandre ny tenin’ny zanakalahin’i Labana baibooly hoe: Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka baibolg nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka. Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy.

Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako. Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko.

Applications – Katolika Malagasy

Dia hoy Josefa taminy: Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Chapitre pxf 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny.

Angamba roa-polo no ho hita ao.

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

Inona izao nataonao taminay izao? Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Fa raha tsy katilika toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy.

  TÉLÉCHARGER A CHAQUE JOUR DOSSEH GRATUIT

Applications

Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy.

Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la base de données. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Iny no tompoko, dia katoloka ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia katolikz aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.

Izaho koa nanonofy, latolika, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy bsiboly 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany.

Ny Baiboly Masina

Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy.

Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona prf ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy katolkka ankohonako.

Categories:

Leave a Comment